Obchodná ulica - ôsmy Obchodná ulica - Deviaty Obchodná ulica - Jedenasty Obchodná ulica - Traja - selfie

 

 

 

OBCHODNÁ ULICA – SOCIO-EKONOMICKÝ PRIESKUM

 

 

Prieskum Obchodnej ulice a okolia je pilotná štúdia, ktorá odkrýva socio-ekonomický profil tejto dôležitej nákupnej štvrte. Táto štúdia je prvá svojho druhu na Slovensku vôbec a mala by pomôcť identifikovať problémy, potenciály a nastaviť kroky v procese revitalizácie Obchodnej ulice a jej okolia pre všetkých jej aktérov.
 

Zadanie a prieskum vypracovalo londýnske štúdio Marko&Placemakers na základe objednávky novovzniknutého občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie, ktorého dlhodobým cieľom je vytvorenie koordinovaného konceptu novej obchodnej štvrte Bratislavy. Hlavným cieľom prieskumu bolo vytvorenie spoľahlivého a komunikovateľného prehľadu o ekonomických a sociálnych aspektoch ulice, ktorý pomôže identifikovať problémy a možnosti rozvoja tejto historicky dôležitej obchodnej destinácie a nastaviť ďalšie kroky na realizáciu cieľov združenia.
 

Prieskum kombinuje kvalitatívnu a kvantitatívnu metódu mapovania na základe rozhovorov s vyše 120 prevádzkami na Obchodnej ulici a v jej okolí. Okrem dôležitej štatistiky v číslach prieskum približuje charakter Obchodnej ulice cez kvalitatívno-etnografické profily selektovaných prevádzok, ktoré zachytávajú lokálny kolorit tohto dynamicky sa meniaceho mestského priestoru. Prieskum je doplnený o urbanistické postrehy o stave verejného priestoru, pohybu a dostupnosti.
 

Štúdia a jej zistenia dokazujú, že Obchodná ulica má kvalitný základ a reálny potenciál pozitívnej transformácie. Dôkazom sú pomerne dobré ukazovatele odolnosti voči obchodným centrám, ktoré agresívne vstúpili do centra Bratislavy a výrazne ovplyvnili všeobecné návyky spotrebiteľa. Skutočnosť, že takmer polovica predajcov na Obchodnej sú nezávislí, je práve jej konkurenčnou výhodou oproti generickému zážitku nákupných centier. Táto obsahová a priestorová diverzita je však často negatívne interpretovaná cez formálnu nesúrodosť, nedostatok parkovania alebo zelene. Paradoxne práve diverzita, dostupnosť MHD a inkluzivita priestoru sú fundamentálnymi a kvalitatívnymi predpokladmi dlhodobej socio-ekonomickej udržateľnosti tejto výnimočnej lokality.
 

Z pohľadu ďalšieho vývoja prieskum odhaľuje obrovské rezervy práve v mentálnom obraze a brandingu ulice a preto bude budúca zmena podmienená psychologickou transformáciou. Synchronizácia komunity prevádzok bude kľúčová vo vytváraní symbiotických ekonomických väzieb, ktoré podporia životaschopnosť malopodnikateľov a formovanie jedinečnej identity miesta, doplnené kvalitným spektrom reťazcov a služieb. Koordinácia tejto obchodnej komunity bude takisto dôležitá v riešení otázok bezpečnosti a údržby, kde je potrebná otvorená komunikácia so samosprávou. Zistenia a dáta zozbierané v prieskume vytvárajú potrebnú evidenciu a zároveň spoločenskú vedomosť o reálnych potrebách a možnostiach a majú stimulovať k vytváraniu partnerstiev. Testovanie možností ulice cez akupunktúrne zásahy posilní formovanie susedských vzťahov a väzieb medzi prevádzkami, preverí možnosti programovej náplne ulice a môže pomôcť naštartovať väčšie regeneračné procesy. Štúdia je prvým a dôležitým krokom v tomto dlhodobom procese transformácie.
Marko&Placemakers je ateliér mestotvorby a miestotvorby som sídlom v Londýne založený na inovatívnej metóde placemaking. V procese tvorby spájame urbanizmus so socio-ekonomickými aspektami daného miesta s cieľom vytvárania dlhodobo udržateľných modelov mestského rozvoja. Náš tím urbanistov a architektov kombinuje zručnosti v oblasti dizajnu mesta, výskumu a komunikácie. Marko&Placemakers je členom špeciálnej rady pre Londýnsky magistrát v oblasti rozvoja nákupných ulíc a pracovných zón na báze kreatívnej regenerácie.

 

 

 

 

Verejná prezentácia štúdie bude 16 decembra 2015 od 17:30 v kaviarni Franz Xaver Messerschmidt (Nám. SNP 8, Bratislava) s účasťou obchodnej komunity, samosprávy, verejnosti a médií. 

 

 


 

 

 

Klient: Obchodná ulica a okolie o.z.
Spracovateľ: Marko&Placemakers (Londýn)
                       Autori - Petra Havelská, Igor Marko, Milota Sidorová
Ilustrácie a text: © Marko&Placemakers

REKLAMA


Partneri

Partneri
Partneri   PartneriPartneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri
 
Partneri Partneri Partneri Partneri